Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
200 người đã bình chọn
622 người đang online

100%

                                                 (Bản đồ hành chính huyện Quan Hóa)

Quan Hoá là huyện vùng cao, biên giới, cách trung tâm tỉnh Thanh Hoá 140 km về phía Tây, theo quốc lộ 47 và quốc lộ 15A. Toàn huyện có 17 xã, 01 thị trấn, 123 chòm bản, khu phố với tổng diện tích tự nhiên 99.013,68 ha. Phía bắc giáp tỉnh Sơn La; Phía Tây giáp huyện Mường Lát; phía Đông giáp huyện Bá Thước; Phía Nam giáp huyện Quan Sơn và huyện Viêng Xay tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào ( 4,2 Km đường biên giới tại xã Hiền Kiệt).

 Toàn huyện có 10.762  hộ với 47.335 ng­­ười, gồm 5 dân tộc anh em sinh sống: Dân tộc Thái chiếm 65,61%; Dân tộc Mường chiếm 24,48%; Dân tộc Kinh chiếm 8,97%; Dân tộc H, Mông chiếm 0,82% và Dân tộc Hoa chiếm 0,12%. Quan Hóa là 01 trong 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Trong những năm qua an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, lãnh thổ tương đối ổn định.

Trong những năm qua được sự quan tâm của Trung ương, tỉnh nhiều chủ trương, chính sách được đầu tư vào huyện đã làm thay đổi căn bản hệ thống cơ hạ tầng, đời sống của nhân dân. Điều này đã được đánh giá cụ thể trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2010 – 2015, kết quả trên một số lĩnh vực:

 Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,81%, tăng 3,31% so với nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năm 2015 tỷ trọng nông - lâm nghiệp chiếm 52,1%, công nghiệp - xây dựng 22,3%; dịch vụ - thương mại 25,6%; Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 14,962 triệu đồng, tăng 8,972 triệu đồng so với năm 2010. Thu NSS địa phương năm 2015 đạt17.580  triệu đồng, bằng 120,4 % so CK

Tổng giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - xây dựng năm 2015 đạt 194,042  tỷ đồng.

Các ngành dịch vụ có bước phát triển cả về quy mô và loại hình dịch vụ, chất lượng từng bước được nâng lên. Tổng giá trị sản xuất dịch vụ - thương mại năm 2015 đạt 221,761 tỷ đồng.

- Văn hoá - xã hộicó chuyển biến tích cực; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước đượccải thiện.Chất lượng giáo dục đại trà được cải thiện; phổ cập giáo dục tiểu học, THCS được giữ vững; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ;cơ sở vật chất trường lớp, học được cải thiện; kiện toàn lại đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đã cơ bản khắc phục được tình trạng thừa, thiếu giáo viên; 100% giáo viên đạt chuẩn về bằng cấp; số trường đạt chuẩn quốc gia được nâng lên 11/54 trường.

- Hoạt động văn hóa thông tin đạt nhiều kết quả tích cực, hoạt động tuyên truyền luôn gắn với các nhiệm vụ chính trị của cả nước, tỉnh, huyện như: tuyên truyền về:Chỉ thị số 03 của Bộ chính trịPhong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trương 4 khóa XI Về một số vấn đề cấp bách xây dựng đảng hiện nay”; Nghị quyết số 29-NQ/TW  ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” Nghị quyết số  09-NQ/TU ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020.

- Quốc phòng - an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tuyển quân hàng năm luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.

- Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được sắp xếp, xây dựng ngày càng vững mạnh.

Đặc biệt trong năm 2015, huyện đã chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Để đạt được những kết quả trên đó là sự nổ lực, cố gắng, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân huyện Quan Hóa và trong đó có sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo trí, đài truyền thanh –truyền hình, trung ương và địa phương.

Kính thưa các đồng chí. Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Quan Hóa đã xác định công tác thông tin, truyền truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Do đó huyện Quan Hóa đã ký kết, đăng tin, đăng bài tuyên truyền và các hoạt động, chỉ đạo điều hành của huyện với nhiều tờ báo của Trung ương và địa phương, trong đó có báo Thanh Hóa. Tuy nhiên việc ký kết, phối hợp mới dừng lại ở các sự vụ, sự việc chưa có sự ký kết phối hợp thành chương trình, kế hoạch lâu dài.

Để công tác thông tin tuyên truyền về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an  ninh trật tự, an toàn xã hội của huyện Quan Hóa được phản ánh toàn diện đến với nhân dân; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện  được phản ánh kịp thời nhằm định hướng dư luận, tạo niềm tin và sự ổn định xã hội, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân  huyện nhà  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Việc hôm nay giữa huyện Quan Hóa – Báo Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền huyện Quan Hóa, qua đó, từng bước thực hiện mục tiêu công khai, dân chủ, tôn trọng và phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Để phấn đấu đến năm 2020, đưa Quan Hóa trở thành huyện khá của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện xác định, đưa ra một số chương trình, kế hoạch trọng tâm lớn cần phải tập trung chỉ đạo trong giai đoạn 2016 – 2020, đó là:

1. Về kinh tế:Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số  09-NQ/TU ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020; Đề án Thực hiện chương trình trọng tâm Nghị quyết huyện Đảng bộ Khóa XXII - nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác giảm nghèo nhanh bền vững, gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới; đề án “tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển rừng sản xuất, gắn với công nghiệp chế biến lâm sản, giai đoạn 2015-2020”; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Đề án phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm giai đoạn 2016-2020;  các chương trình, dự án, đề án thuộc các chương trình: Chương trình 30 a, Chương trình 135...

2. Về văn hóa – xã hội: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW  ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;Chương trình phát triển du lịch sinh thái - văn hóa; Đề án trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016-2020; Đề án xây dựng đề án xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2016 – 2020;

3. Về an ninh – Quốc phòng: Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án 560/ĐA-UBND, ngày 26/11/2012 của UBND huyện về phòng, chống tội phạm có tổ chức trên địa bàn huyện Quan Hóa.

4. Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị:Tiếp tục triển khai thực hiện tốt: Về chủ trương, Nghị quyết Chỉ thị lớn của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị “về cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “ Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”; Đề án về Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ...

Ngô Sĩ Tâm - Văn phòng HĐND và UBND huyện

    °