Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
200 người đã bình chọn
511 người đang online

Lịch sử Đảng bộ Huyện Quan Hóa qua các kỳ Đại hội

100%

 • Được Tỉnh uỷ Thanh Hoá uỷ nhiệm, ngày 28/3/1950 Ban Miền Tây, ra quyết định: thành lập Đảng bộ huyện Quan Hoá. Ban Chấp hành đảng bộ lâm thời gồm 05 đồng chí, do đồng chí Trần Đảng làm Bí Thư, được giao trách nhiệm chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất. Tính đến nay, sau 66 năm xây dựng và trưởng thành. Đảng bộ huyện Quan Hoá đã qua 22 kỳ đại hội.
 • ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT
 • Nhiệm kỳ (1951 - 1958)
 • Được tổ chức vào tháng 4/1951 tại bản Muống, xã Trung Xuân.
 • Ban chấp hành gồm: 7 đồng chí.
 • Bí Thư Đảng bộ:
 • Đồng chí:  Phạm Văn Dinh (4/1951- 6/1952).
 • Đồng chí:  Nguyễn Đình Bàng (6/1952- 7/1953).
 • Đồng chí:  Trịnh Bá Vịnh (7/1953- 01/1958).
 • Chủ tịch UBHC huyện:          
 • Ông: Phạm Bá Tình (1949- 1954).
 • Ông: Phạm Bá Phúc (1954- 1957).
 • (Đ/c Phạm Văn Dinh được Tỉnh uỷ điều động đi nhận nhiệm vụ mới).
 • ĐẠI HỘI LẦN THỨ II
 • (Nhiệm kỳ 1958 - 1960)
 • Được tổ chức vào tháng 01/1958, tại khu Bó Lót, bản Khằm, xã Hồi Xuân.
 • Ban Chấp hành gồm: 9 đồng chí.
 • Bí thư Huyện ủy:
 • Đồng chí:  Nguyễn Hoàn (01/1958-9/1958).
 • Đồng chí:  Trịnh Tôn (10/1958- 1960).
 • (Đ/c Nguyễn Hoàn được Tỉnh uỷ điều sang nước bạn Lào công tác).
 • ĐẠI HỘI LẦN THỨ III
 • (Nhiệm kỳ 1960 - 1962)
 • Được tổ chức vào tháng 9/1960, tại Piềng Thớ- Bản Khằm, xã Hồi Xuân.
 • Ban chấp hành gồm: 11 đồng chí.
 • Bí thư Đảng bộ: Đồng chí Trịnh Tôn.
 • Phó Bí thư chủ tịch UBHC: Đồng chí: Vi Văn Êu.
 • (Năm 1961 Tỉnh uỷ cử Đ/c Trịnh Tôn sang Lào công tác, Đ/c Vi Văn Êu giữ chức quyền Bí thư Huyện uỷ. Tiếp đó Đ/c Lương Văn Họi- TUV, Chủ tịch UBHC huyện, được Tỉnh uỷ bổ nhiệm chức Bí thư Huyện uỷ, Đ/c Vi Văn Êu Phó Bí Thư, chủ tịch UBHC huyện.
 • ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV
 • (Nhiệm kỳ 1962 – 1964)
 • Được tổ chức vào tháng 02/1962 Tại Póm Có Hướng- Bản Khằm- Hồi Xuân.
 • Ban chấp hành gồm: 11 đồng chí.
 • Bí thư Huyện ủy: Đồng chí: Lương Văn Họi.
 • Phó Bí thư trực: Đồng chí: Phạm Minh Do.
 • Phó Bí thư - chủ tịch UBHC: Đồng chí: Hà Văn Ban.
 • ĐẠI HỘI LẦN THỨ V.
 • (Nhiệm kỳ 1964 - 1967)
 • Được tổ chức vào tháng 9/1964 tại Póm Có Hường- Bản Khằm- Hồi Xuân.
 • Ban chấp hành gồm: 11 đồng chí.
 • Bí thư Huyện uỷ: Đồng chí: Lương Văn Họi.
 • Thường vụ trực: Đồng chí: Hà Văn Cao.
 • Thường vụ- Chủ tịch UBHC: Đồng chí: Ngân Thị Nhơn.
 • ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI.
 • (Nhiệm kỳ 1967 - 1969)
 • Được tổ chức vào tháng 9/1967 tại bản Khó xã Hồi Xuân.
 • Ban Chấp hành gồm: 11 đồng chí.
 • Bí thư Huyện uỷ: Đồng chí: Lương Văn Họi.
 • Thường vụ trực: Đồng chí: Phạm Văn Khánh
 • Thường vụ- Chủ tịch UBHC: Đồng chí: Ngân Thị Nhơn.
 • ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII.
 • (Nhiệm kỳ 1969 – 1971)
 • Được tổ chức vào tháng 6/1969 tại Bó Lót- Bản khằm- xã Hồi Xuân.
 • Ban chấp hành gồm: 11 đồng chi.
 • Bí thư Huyện uỷ: Đồng chí: Lương Văn Họi.
 • Thường vụ trực:
 • Đồng chí:  Phạm Văn Khánh (1969-1970)
 • Đồng chí:  Lương Chí Ành (1970- 1971)
 • Thường vụ- Chủ tịch UBHC: Đồng chí: Lương Chí Ên.
 • (Năm 1970 Đ/c Phạm Văn Khánh chuyển đi nhận công tác khác).
 • ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIII.
 • (Nhiệm kỳ 1971 – 1973)
 • Được tổ chức vào tháng 3/1971 tại trụ sở Huyện uỷ huyện Quan Hoá.
 • Ban chấp hành gồm: 15 đồng chí.
 • Bí thư Huyện uỷ: Đồng chí: Lương Chí Ên.
 • Thường vụ trực: Đồng chí: Cao Ngọc Chinh.
 • Thường vụ- Chủ tịch UBHC: Đồng chí: Hà Văn Cao.
 • ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX.
 • (Nhiệm kỳ 1973 – 1975)
 • Được tổ chức vào tháng 4/1973, tại trụ sở Huyện uỷ huyện Quan Hoá.
 • Ban chấp hành gồm: 15 đồng chí.
 • Bí thư Huyện uỷ: Đồng chí: Lương chí Ên.
 • Thường vụ trực: Đồng chí: Cao Ngọc Chinh.
 • Thường vụ, Chủ tịch UBHC: Đồng chí: Hà Văn Cao.
 • ĐẠI HỘI LẦN THỨ X
 • (Nhiệm kỳ 1975 – 1976)
 • Được tổ chức vào tháng 4/1975, tại trụ sở huyện uỷ huyện Quan Hoá.
 • Ban chấp hành gồm: 23 đồng chí.
 • Bí thư Huyện uỷ:  Đồng chí: Lương Chí Ên.
 • Thường vụ trực: Đồng chí: Cao Ngọc Chinh.
 • Thường vụ Chủ tịch UBND huyện: Đồng chí: Hà Văn Cao.
 • ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI.
 • (Nhiệm kỳ 1976 – 1978)
 • Được tổ chức vào ngày 10/3/1976 tại Hội trường lớn UBND huyện.
 • Ban chấp hành gồm: 23 đồng chí (Dự khuyết 01 đồng chí)
 • Bí thư Huyện uỷ: Đồng chí: Lương Chí Ên.
 • Thường vụ trực: Đồng chí: Bùi Minh Đông.
 • Phó Bí thư- chủ tịch UBND huyện: Đồng chí: Hà Văn Cao.
 • ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII
 • (Nhiệm kỳ 1978 – 1979)
 • Được tổ chức vào ngày 24/5/1978 tại Hội trường UBND huyện.
 • Ban chấp hành gồm: 33 đồng chí.
 • Bí thư Huyện uỷ: Đồng chí: Lương Chí Ên.
 • Phó Bí thư trực: Đồng chí: Phạm Xuân Liêm.
 • Phó Bí thư  chủ tịch UBND huyện: Đồng chí: Hà Văn Cao.
 • ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII
 • (Nhiệm kỳ 1979 – 1982)
 • Được tổ chức vào ngày 0/7/1979 tại Hội trường UBND huyện.
 • Ban chấp hành gồm: 33 đồng chí.
 • Bí thư Huyện uỷ: Đồng chí: Lương Chí Ên.
 • Phó Bí thư trực: Đồng chí: Cao Văn Thinh.
 • Phó Bí thư- chủ tịch UBND huyện: Đồng chí: Hà Văn Cao.
 • ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV.
 • (Nhiệm kỳ 1982 – 1986)
 • Được tổ chức vào ngày 06/01/1982 tại Hội trường UBND huyện.
 • Ban chấp hành gồm: 35 đồng chí.
 • Bí thư Huyện uỷ: Đồng chí: Hà Văn Cao.
 • Phó Bí thư trực: Đồng chí: Phạm Thông Tấn.
 • Phó Bí thư phụ trách vùng cao: Đồng chí: Lương Văn Họi.
 • Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện: Đồng chí: Hà Văn Nguyến.
 • ĐẠI HỘI LẦN THỨ XV
 • (Nhiệm kỳ 1986 – 1989)
 • Được tổ chức vào ngày 20/11/1986 tại Hội trường UBND huyện.
 • Ban chấp hành gồm: 35 đồng chí.
 • Bí thư Huyện uỷ: Đồng chí: Hà Văn Cao.
 • Phó Bí thư trực: Đồng chí: Lò Văn Quyn.
 • Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện: Đông chí: Hà Văn Nguyến.
 • ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVI
 • (Nhiệm kỳ 1989 - 1991)
 • Được tổ chức vào ngày 06/01/1989 tại Hội trường UBND huyện.
 • Ban chấp hành gồm: 42 đồng chí (Dự khuyêt 6 đồng chí)
 • Bí thư Huyện uỷ: Đồng chí: Lương Chí Ên.
 • Phó Bí thư trực: Đồng chí: Lò Văn Quyn.
 • Phó Bí thư phụ trách vùng cao: Đồng chí: Lương Văn Pém.
 • Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện: Đồng chí: Hà Văn Thương.
 • ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVII
 • (Nhiệm kỳ 1991 – 1996)
 • Được tổ chức vào ngày 30/10/1991 tại Hội trường UBND huyện.
 • Ban chấp hành gồm: 33 đồng chí.
 • Bí thư Huyện uỷ: Đồng chí: Lò Văn Quyn.
 • Phó Bí thư trực: Đồng chí: Hà Văn Duyệt.
 • Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện: Đồng chí: Hà Văn Thương.
 • ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVIII
 • (Nhiệm kỳ 1996 – 2000)
 • Được tổ chức vào ngày 24/3/1996 tại Hội trường UBND huyện.
 • Ban chấp hành gồm: 35 đồng chí.
 • Bí thư Huyện uỷ: Đồng chí: Lò Văn Quyn.
 • Phó Bí Thư thường trực: Đồng chí: Hà Văn Duyệt.
 • Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện: Đồng chí: Hà Mạnh Hùng.
 • Tháng 01/1997 thực hiện Nghị đinh 72/CP, ngày 18/11/1996 của Chính Phủ, Huyện Quan Hoá được chia thành 3 huyện mới, đồng chí Hà Văn Duyệt và đồng chí Hà Mạnh Hùng chuyển đi nhận công tác mới tại Mường Lát. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quan Hoá bầu bổ sung:
 • Phó Bí thư Thường trực: Đồng chí: Lương Văn Tưởng.
 • Phó bí thư- Chủ tịch UBND huyện: Đồng chí: Hà Đức Lý.
 • ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIX
 • Nhiệm kỳ (2000- 2005)
 • Được tiến hành từ ngày 14- 17/11/2000 tại Hội trường lớn UBND huyện.
 • Ban Chấp hành gồm: 33 đồng chí.
 • Bí thư Huyện uỷ:
 • Đồng chí: Lò Văn Quyn (11/2000- 10/2005).
 • Đồng chí: Hà Mạnh Hùng (Từ tháng 10/2005- hết nhiệm kỳ)
 • Phó Bí Thư Thường trựcHuyện uỷ:
 • Đồng chí:  Lương Văn Tưởng (2000- 2004)
 • Đồng chí: Hà Đức Lý (2004- 2005)
 • Phó Bí Thư- Chủ tịch UBND huyện:
 • Đồng chí:  Hà Đức Lý (2000- 2004)
 • Đồng chí:  Lương Văn Tưởng (2004- 2005)
 • Trong nhiệm kỳ này chức danh Bí thư và các Phó Bí thư đều có sự thay đổi:
 • Tháng 5/2004 HĐND huyện khoá XVII đã bầu đồng chí Hà Đức Lý giữ chức Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Lương Văn Tưởng giữ chức Chủ tịch UBND huyện.
 • Tiếp đó tháng 10/2005 đồng chí Lò Văn Quyn Bí thư Huyện uỷ được nghỉ hưu, đồng chí Hà Mạnh Hùng- TUV- Bí thư Huyện uỷ Mường Lát, được Tỉnh uỷ điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Huyện uỷ Quan Hoá.
 • ĐẠI HỘI XX
 • Nhiệm kỳ (2005- 2010)
 • Được tổ chức từ ngày 17- 19/11/2005 tại Hội trường lớn UBND huyện.
 • Ban Chấp hành gồm: 37 đồng chí.
 • Bí thư Huyện uỷ: Đồng chí: Hà Mạnh Hùng
 • Phó Bí Thư Thường trựcHuyện uỷ: Đồng chí: Cao Minh Nguyệt.
 • Phó Bí Thư- Chủ tịch UBND huyện: Đồng chí: Lương Văn Tưởng.
 • Kỳ họp thứ nhất của BCH Đảng bộ huyện khoá XX chỉ bầu được 09/11 uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; chưa bầu được chức danh Phó Bí Thư trường trực Huyện uỷ. Tháng 5/2006 mới bầu bổ sung đủ 11 uỷ viên thường vụ Huyện uỷ và đồng chí Cao Minh nguyệt: TVHU- Thượng tá- Trưởng Công an huyện được bầu giữ chức Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ khoá XX.
 • ĐẠI HỘI XXI
 • Nhiệm kỳ 2010 - 2015
 • Được tổ chức từ ngày  24 đến ngày 25/8/2010 tại Khu trung tâm Hội nghị của huyện
 • Ban chấp hành gồm 39 đồng chí.
 • Bí thư Huyện ủy: Đồng chí Lương Văn Tưởng
 • Phó bí thư Thường trực HUyện ủy: Đồng chí Lương Hồng Ngoạn
 • Phó bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Đồng chí Cao Minh Nguyệt.
 • Trong nhiệm kỳ này có nhiều thay đổi vị trí đồng chí Bí thư Huyện ủy. Tháng 8/2011 đồng chí Lương Văn Tưởng bí thư Huyện ủy được tỉnh điều động về làm Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Tỉnh ủy điều đồng chí Cao Thị Xuân - Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh lên làm Bí thư Huyện ủy. Đến tháng 3/2014 đồng chí Cao Thị Xuân được điều ra Quốc hội công tác tại Hội đồng  Dân tộc Quốc hội, đồng chí Lương Hồng Ngoạn - được bầu bỏ sung làm Bí thư  Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Đồng- Chủ nhiệm UBKT được bầu bổ sung làm Phó bí thư Thường trực Huyện ủy.
 • ĐẠI HỘI XXII

NHiệm kỳ 2015 - 2020

 • Được tổ chức từ ngày 09 đến ngày 11/8/2015
 • Ban chấp hành gồm 41 đồng chí.
 • Đại hội bầu khuyết đồng chí Bí thư Huyện ủy.
 • Phó bí thư Thường trực đồng chí: Nguyễn Hữu Đồng
 • Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện đồng chí Cao Minh Nguyệt
 • Đến tháng 10/2015 Tỉnh ủy điều động đồng chí Phạm Bá Diệm - Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy giữ chức bí thư Huyện ủy.
 • Từ tháng 07/2016, sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp, đồng chí Cao Minh Nguyệt - PBT, Chủ tịch UBND huyệ về nghỉ chờ hưu, đồng chí Trương Nho Tự - PCT UBND huyện được bầu bổ sung làm Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện.
 • ĐẠI HỘI XXIII
 • Nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Được tổ chức từ ngày 09 đến ngày 11 /8/2020.
 • Ban chấp hành gồm: 34 đồng chí. Đồng chí Bí thư Huyện ủy được chỉ định sau Đại hội.
 • Đại hội bầu Khuyết đ/c Bí thư Huyện ủy. Chỉ định đồng chí Hà Thị Hương tham gia BCH, BTV giữ chức Bí thư Huyện ủy
 • Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đồng chí Nguyễn Hữu Đồng
 • Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chí: Trương Nho Tự
 • Tháng 6 năm 2021, sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp thứ nhất đã bầu: Đồng chí hà Thị Hương, Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hoàng Đình Chung, giữ chức Phó chủ tịch TT HĐND huyện; đồng chí Trương Nho Tự, giữ chức Chủ tịch UBND huyện, đồng Trần Văn Hùng, Phạm Thị Lượng giữ chức - PCT UBND huyện. Đến tháng 9 năm 2021 thực hiện công tác cán bộ đồng chí Nguyễn Hữu Đồng - PBT Thường trực Huyện ủy luận chuyển về tỉnh giữ chức Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, tỉnh điều động, luân chuyển đồng chí Hà Văn Thủy - PCT Ủy ban MTTQ tỉnh lên thay và giữ chức PBT TT Huyện ủy; đồng chí Trương Nho Tự được điều động về tỉnh, giữ chức Phó chánh thanh tra tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó chánh thanh tra tỉnh được chỉ định tham gia BCH, giữ chức PBT Huyện ủy, ngày 28/9/2021, tại kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Dũng giữ chức Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.
 • Nguồn: Ngô Sĩ Tâm - CVP HĐND và UBND huyện

 

  °