Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
200 người đã bình chọn
652 người đang online

Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của UBND huyện Quan Hóa

100%

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Dũng

a) Lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn diện  mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện,

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các xã, các Trung tâm cụm xã; xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của UBND xã, thị trấn;

- Quyết định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, địa điểm đầu tư các dự án từ nguồn ngân sách nhà nước trên các lĩnh vực theo phân cấp; Cho ý kiến chỉ đạo về chủ trương đầu tư các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn huyện theo đề nghị của các Phó Chủ tịch, các phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND xã, thị trấn.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện; dự toán  thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn; Phương án sử dụng số vượt thu ngân sách huyện; chi quốc phòng, an ninh; chi từ nguồn chưa phân bổ; sử dụng dự phòng ngân sách huyện; chi từ nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết.

- Công tác đối ngoại, kinh tế đối ngoại, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tư pháp, thi hành án; công tác an toàn giao thông.

- Phụ trách công tác kêu gọi đầu tư.

- Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; văn thư – lưu trữ Nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cấp huyện, xã, thị trấn; những vấn đề chung về công tác thi đua khen thưởng; công tác tôn giáo. Là người phát ngôn của UBND huyện ( Theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí).

- Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm, những giải pháp quan trọng, có tính đột phá mà Chủ tịch xét thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành;

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai các chương trình trọng tâm, khâu đột phá: Đột phá về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, nước sạch, thủy lợi, điện; bố trí sắp xếp, xây dựng các khu dân cư gắn với phòng, chống thiên tai.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các phòng, ban, ngành:

          Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra; Tư pháp, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt; Ban quản lý các chương trình dự án huyện, Kho bạc Nhà nước, các đơn vị, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

d) Làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo (Phụ lục kèm theo Quyết định này) và Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo quy định của pháp luật và phân công của Huyện ủy, UBND huyện.

đ) Giữ mối quan hệ công tác thường xuyên, trực tiếp với Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, các Ban của Huyện ủy, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

e) Trực tiếp chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hùng

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực.

b) giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quy hoạch thuộc lĩnh vực được phân công.

- Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn; định canh, định cư, kinh tế mới; chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường; thống kê.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ thương mại; quản lý thị trường; hợp tác xã, phát triển doanh nghiệp; giao thông - vận tải, khoa học và công nghệ; tài nguyên và môi trường; giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức Phi Chính phủ, hội nghề nghiệp theo lĩnh vực được phân công theo lĩnh vực công tác (ngoài những việc Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo);

- Chỉ đạo thường xuyên công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống thiên tai, vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; công thương; công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai các chương trình trọng tâm, khâu đột phá: Chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp; chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại.

- Chỉ đạo giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân khi được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền;

- Các công việc có liên quan khác theo phân công của Chủ tịch;

c) Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện (Kèm phụ lục Quyết định này).

d) Thay mặt Chủ tịch chỉ đạo thực hiện các công việc của UBND huyện khi được Chủ tịch ủy quyền bằng văn bản.

đ) Làm thủ trưởng Cơ quan UBND huyện. Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các Phòng: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Kinh tế và hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và môi trường; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, Văn phòng đăng ký đất đai – chi nhánh Quan Hóa; Điện lực Quan Hóa, Chi Cục thuế; Trạm thủy văn, Trạm khí tượng Quan Hóa; Chi cục thống kê; Hạt Kiểm lâm, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Hạt giao thông 3, 4, Đội quản lý thị trường số 11, Ban quản lý thủy điện Trung Sơn, Hồi Xuân, Thành Sơn, Bá Thước 1 và các đơn vị khác theo lĩnh vực Chủ tịch phân công.

Theo dõi hoạt động của các hội nghề nghiệp, hội quần chúng theo lĩnh vực phụ trách;

          e) Giữ mối quan hệ phối hợp công tác thường xuyên, trực tiếp với các Ban HĐND, các cơ quan cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực phụ trách.

          f) Trực tiếp chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Thị Lượng:

a) Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quy hoạch thuộc lĩnh vực được phân công.

- Công tác văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông, truyền thanh - truyền hình, công nghệ thông tin, điện tử.

- Công tác giáo dục - đào tạo.

- Công tác y tế và Dân số KHHGĐ.

-  Công tác xóa đói giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; công tác lao động; việc làm; dạy nghề; xuất khẩu lao động; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

- Chỉ đạo giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân khi được Chủ tịch ủy quyền.

- Công tác dân vận chính quyền; Quy chế dân chủ ở cơ sở; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; Dân tộc, tôn giáo; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở; vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục; Theo dõi hoạt động của các hội nghề nghiệp, hội quần chúng theo lĩnh vực phụ trách;

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai các chương trình trọng tâm, khâu đột phá: Du lịch; về nâng cao chất lượng giáo dục và y tế; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Quan Hóa, giai đoạn 2021 – 2025;

- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch.

c) Làm Chủ tịch các Hội đồng, trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công ( Kèm theo Phụ lục Quyết định này).

d) Giúp Chủ tịch theo dõi và chỉ đạo các Phòng: Văn hóa – Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Dân tộc Trung tâm Văn hóa – Thông tin, TDTT và DL, Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế huyện, Bưu điện Quan Hóa, Trung tâm viễn thông Quan Hóa, Bảo hiểm xã hội Quan Hóa, Hiệu sách Quan Hóa, Cửa hàng dược Quan Hóa và các đơn khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

đ) Giữ mối quan hệ công tác giữa UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện.

e) Trực tiếp chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

4. Đối với Ủy viên UBND huyện

4.1 Ông: Lê Duy Hằng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện - phụ trách công tác quân sự, quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

4.2  Ông: Phùng Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện - Phụ trách công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

4.3 Ông: Ngô Sĩ Tâm – Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, trực tiếp tham mưu, xử lý thường xuyên công tác văn phòng, công tác ngoại vụ, quản lý biên giới; công tác tiếp dân; kiểm soát thủ tục hành chính; ISO, y tế và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

4.4 Ông Trịnh Duy Hiếu, Trưởng phòng Nội vụ - tham mưu công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ, cải cách hành chính, tôn giáo, thi đua khen thưởng, địa giới hành chính, tổ chức phi chính phủ, văn thư, lưu trữ nhà nước, công tác thanh niên, thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

4.5 Ông: Đỗ Phi Hùng, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT - tham mưu công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông - lâm - thủy sản gắn với ngành nghề và làng nghề nông thôn, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế HTX gắn với ngành nghề và làng nghề nông thôn, thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

4.6. Ông: Nguyễn Hồng Hải, Chánh thanh tra huyện - tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiếp nhận kiến nghị và phản ánh của công dân, thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

4.7 Ông: Phạm Quốc Thịnh, Trưởng phòng Tài chính - KH - tham mưu công tác quản lý nhà nước lĩnh vực kế hoạch, tài chính, đầu tư, đăng ký kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tổng hợp và thống nhất quản lý nhà nước  về các vấn đề doanh nghiệp, HTX, kinh tế tư nhân.

4.8 Ông: Hoàng Mạnh Hùng, Trưởng phòng Dân tộc - tham mưu công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Quan Hóa, giai đoạn 2021 – 2025; thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

4.9 Ông Trương Công Tuấn, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và MT - tham mưu công tác quản lý nhà nước về công tác tài nguyên môi trường, khoáng sản, đất đai và các công việc khác do Thường trực UBND huyện giao.

4.10 Ông Vi Đức Thùy, Trưởng phòng Tư pháp –tham mưu công tác quản lý nhà nước về xây dựng thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

4.11 Bà Phạm Thị Dần,Trưởng Lao động - TB và XH - tham mưu công tác quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

4.12. Bà Lương Thị Hồng Nhung, Trưởng Văn hóa - TT - tham mưu công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa - thông tin - thể thao, du lịch, gia đình, quảng cáo, công nghệ thông tin; bưu chính, viễn thông, phát thanh truyền hình, báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

4.13.Ông Lê Đức Hiếu, Trưởng phòng Giáo dục và ĐT, tham mưu công tác quản lý nhà nước về chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo, tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực địa phương, thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

5. Đối với các phòng, đơn vị chưa có Ủy viên UBND huyện:

5.1 Ông: Lộc Văn Hào, Phó Trưởng phòng kinh tế và hạ tầng - tham mưu công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, cụm công nghiệp, nhà ở, công sở, vật liệu xây dựng, giao thông, khoa học công nghệ, thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

Ngô Sĩ Tâm - PCVP HĐND và UBND huyện

    °