Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

SƠ ĐỒ TRỤ LÀM VIỆC HĐND&UBND HUYỆN QUAN HÓA

100%

 - Tầng I:

 

 

Nơi tiếp nhận và xử lý kết quả

 

Văn Thư, Quản Trị Mạng

 

Kế toán Ban quản lý DA

 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND

 

Phòng Kế Toán&Tài Vụ

 

Phòng Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND

 

Phòng Lao động &TBXH

Trưởng phòng Lao động TB và XH

 

Phòng Nội Vụ

Trưởng phòng Nội vụ

Phòng Dân tộc

TP Lao động - TBXH

 Tầng II :

 

 

Phó phòng Tài chính & KH

 

 Phòng Tài chính & KH

 

 Trưởng Phòng Tài chính & KH

 

 Phòng Y Tế

 

 Phòng Chủ Tịch

 

 Phòng : Kinh Tế & Hạ Tầng

 

 Trưởng phòng KT&HT

 

HĐ GPMB

Phó trưởng phòng NN và PTNT

 

 Trưởng phòng Nông Nghiệp &PTNT

 

 Phòng Nông nghiệp & PTNN

Phòng PCT HĐND huyện

- phòng Ban KTXH, Pháp chế

- Phòng Ban Dân tộc

- Phòng PCTTT HĐND huyện

 

 

 

 

Tầng III:

Phòng Phó CT Kinh tế

 

 Phòng Hội Trường

Phòng: TT Thi đua KT

 

Phòng: PCT văn hóa - XH

 

 Phòng : Văn Hóa - TT

 

 Trưởng phòng văn hóa &TT

 

 Phòng : Tư Pháp

 

 Trưởng phòng Tư Pháp

 

 Phòng Tài Nguyên & MT

 

 Phòng Tài Nguyên & Môi Trường

Chi Cục thống kê

 

 Trưởng phòng Thanh Tra

 

 Phó Thanh Tra

 

 Phòng Thanh Tra