Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của UBND huyện Quan Hóa

100%

1. Chủ tịch UBND huyện Trương Nho Tự:

a) Lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của UBND huyện, các thành viên UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện theo quy định tại Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các Trung tâm cụm xã; xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của UBND xã, thị trấn;

- Quyết định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, địa điểm đầu tư các dự án từ nguồn ngân sách nhà nước trên các lĩnh vực theo phân cấp; Cho ý kiến chỉ đạo về chủ trương đầu tư các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn huyện theo đề nghị của các Phó Chủ tịch, các phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND xã, thị trấn.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả huyện; công tác tài chính – kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của huyện; Phương án sử dụng số vượt thu ngân sách huyện; chi quốc phòng, an ninh; chi từ nguồn chưa phân bổ;

- Công tác đối ngoại, kinh tế đối ngoại, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tư pháp, thi hành án; công tác an toàn giao thông.

- Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cấp huyện, xã, thị trấn; những vấn đề chung về công tác thi đua khen thưởng; công tác tôn giáo. Là người phát ngôn của UBND huyện ( Theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí).

- Quyết định tiếp nhận cán bộ, công chức nhà nước ngoài huyện và điều động, luân chuyển cán bộ, công chức nhà nước trong huyện;

- Những nhiệm vụ đột xuất, những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời kỳ mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành;

- Các công việc có liên quan khác theo quy định của pháp luật;

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các phòng, ban, ngành:

          Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra; Tư pháp, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt; Ban quản lý các chương trình dự án huyện, Kho bạc Nhà nước, các đơn vị, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

c) Làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo ( Phụ lục kèm theo Quyết định này) và Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

 d) Giữ mối quan hệ công tác giữa UBND huyện với Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, các Ban của Huyện ủy, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện.

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hùng

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, thay mặt Chủ tịch điều phối hoạt động chung của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng; Chủ trì các phiên họp của UBND huyện và các cuộc họp giao ban giữa các thành viên UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; chỉ đạo các hội nghị, cuộc họp khi được Chủ tịch giao chủ trì.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý thường xuyên và giải quyết hồ sơ công việc thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn; định canh, định cư, kinh tế mới; chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường;

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, hợp tác xã, phát triển doanh nghiệp; giao thông - vận tải, dịch vụ, thương mại, khoa học và công nghệ; tài nguyên và môi trường;  giải phóng mặt bằng, tổ chức Phi Chính phủ, hội nghề nghiệp theo lĩnh vực được phân công theo lĩnh vực công tác (ngoài những việc Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo);

- Chỉ đạo thường xuyên công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; công thương.

- Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân thuộc lĩnh vực được phân công;

- Các công việc có liên quan khác theo phân công của Chủ tịch;

c) Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện (Kèm phụ lục Quyết định này).

d) Làm thủ trưởng Cơ quan UBND huyện. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các Phòng: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Kinh tế và hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và môi trường; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, Văn phòng đăng ký đất đai – chi nhánh Quan Hóa; Điện lực Quan Hóa, Trạm thủy văn, Trạm khí tượng Quan Hóa; Chi cục thống kê; Hạt Kiểm lâm, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Hạt giao thông 3, 4, Chi nhánh Thương mại Quan Hóa, Đội quản lý thị trường số 11, Ban quản lý thủy điện Trung Sơn, Hồi Xuân, Thành Sơn, Bá Thước 1 và các đơn vị khác theo lĩnh vực Chủ tịch phân công.

Theo dõi hoạt động của các hội nghề nghiệp, hội quần chúng theo lĩnh vực phụ trách;

          đ) Giữ mối quan hệ công tác giữa UBND huyện với các Ban HĐND.

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Thị Lượng:

a) Chủ trì các phiên họp của UBND huyện và các cuộc họp giao ban giữa các thành viên UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách ; chỉ đạo các hội nghị, cuộc họp khi được Chủ tịch giao chủ trì.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành xử lý thường xuyên và giải quyết hồ sơ công việc thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Công tác văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông, truyền thanh - truyền hình, Công tác quản lý cổng thông tin điện tử của huyện.

- Công tác giáo dục - đào tạo.

- Công tác y tế và Dân số KHHGĐ.

-  Công tác xóa đói giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; công tác lao động; việc làm; dạy nghề; xuất khẩu lao động; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

- Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân thuộc lĩnh vực được phân công.

- Công tác dân vận chính quyền; Quy chế dân chủ ở cơ sở; các chính sách đảm bảo an sinh xã hộị; văn thư, lưu trữ nhà nước; Dân tộc, tôn giáo; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở; vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế; Theo dõi hoạt động của các hội nghề nghiệp, hội quần chúng theo lĩnh vực phụ trách;

- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch.

c) Làm Chủ tịch các Hội đồng, trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công ( Kèm theo Phụ lục Quyết định này).

d) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các Phòng: Văn hóa – Thông tin, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa – Thông tin, TDTT và DL; Lao động - Thương binh và Xã hội; Dân tộc; Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế huyện, Bưu điện Quan Hóa, Trung tâm viễn thông Quan Hóa, Bảo hiểm xã hội Quan Hóa, Hiệu sách Quan Hóa, Cửa hàng dược Quan Hóa và các đơn khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện;

e) Giữ mối quan hệ công tác giữa UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện.

4. Đối với Thành viên UBND huyện

4.1 Ông: Lê Duy Hằng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện - phụ trách công tác quân sự, quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

4.2  Ông: Phùng Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện - Phụ trách công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

4.3 Ông: Ngô Sĩ Tâm – Chánh văn phòng HĐND và UBNBD huyện, trực tiếp tham mưu, xử lý thường xuyên công tác văn phòng, công tác ngoại vụ, quản lý biên giới; công tác tiếp dân; kiểm soát thủ tục hành chính và một số nhiệm vụ do Chủ tịch phân công.

4.4 Ông Trịnh Duy Hiếu, Trưởng phòng Nội vụ - tham mưu công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ, cải cách hành chính, ISO, tôn giáo, thi đua khen thưởng, địa giới hành chính, tổ chức phi chính phủ, văn thư, lưu trữ nhà nước, công tác thanh niên, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

4.5 Ông: Đỗ Phi Hùng, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT - Phụ trách công tác tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông - lâm - thủy sản gắn với ngành nghề và làng nghề nông thôn, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế HTX gắn với ngành nghề và làng nghề nông thôn.

4.6 Bà: Hà Thị Doanh, Trưởng phòng kinh tế và hạ tầng - Phụ trách công tác tham mưu quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, cụm công nghiệp, nhà ở, công sở, vật liệu xây dựng, giao thông, khoa học công nghệ, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

4.7.Ông Ngô Phi Hùng, Trưởng phòng Giáo dục và ĐT, tham mưu công tác quản lý nhà nước về chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo, tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực địa phương, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

4.8. Ông: Nguyễn Hồng Hải, Chánh thanh tra huyện - Phụ trách công tác tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiếp nhận kiến nghị và phản ánh của công dân, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

4.9 Ông: Phạm Quốc Thịnh, Trưởng phòng Tài chính - KH - Phụ trách công tác tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực kế hoạch, tài chính, đầu tư, đăng ký kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tổng hợp và thống nhất quản lý nhà nước  về các vấn đề doanh nghiệp, HTX, kinh tế tư nhân.

4.10 Ông: Hoàng Mạnh Hùng, Trưởng phòng Dân tộc - Phụ trách công tác tham mưu quản lý nhà nước về công tác dân tộc, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

5. Đối với các phòng, đơn vị chưa có Thành viên UBND huyện:

 5.1 Ông Trương Công Tuấn, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài nguyên và MT - Phụ trách công tác tham mưu quản lý nhà nước về công tác tài nguyên môi trường, khoáng sản, đất đai và các công việc khác do Thường trực UBND huyện giao.

5.2 bà Nguyễn Thị Huệ, Phó trưởng phòng Tư pháp – Chịu trách nhiệm chính công tác tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

5.3 Ông: Lê Hải Nam, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Lao động - TB và XH - Phụ trách công tác tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực Lao động thương binh và XH, lao động việc làm, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, tiền lương, tiền công, chế độ chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, chống tệ nạn xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

5.4 Bà Lương Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa - TT - Phụ trách công tác tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa - thông tin - thể thao, du lịch, gia đình, quảng cáo, công nghệ thông tin; bưu chính, viễn thông, phát thanh truyền hình, báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin và các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

5.5 Phòng Y tế chưa có Trưởng, Phó phòng – Giao Trung tâm Y tế huyện tham mưu công tác quản lý nhà nước lĩnh vực về y tế; chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế, Dân số - KHHGĐ, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

Ngô Sĩ Tâm - PCVP HĐND và UBND huyện