Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của UBND huyện Quan Hóa

100%

1. Chủ tịch UBND huyện Trương Nho Tự:

a) Lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của UBND huyện, các thành viên UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện theo quy định tại Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các Trung tâm cụm xã; xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của UBND xã, thị trấn;

- Quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án từ nguồn ngân sách nhà nước trên các lĩnh vực theo phân cấp; Cho ý kiến chỉ đạo về chủ trương đầu tư các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn huyện theo đề nghị của các Phó Chủ tịch, các phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND xã, thị trấn;

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả huyện; công tác tài chính – kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của huyện; Phương án sử dụng số vượt thu ngân sách huyện; chi quốc phòng, an ninh; chi từ nguồn chưa phân bổ;

- Công tác đối ngoại, kinh tế đối ngoại, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tư pháp, thi hành án; công tác an toàn giao thông;

- Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cấp huyện, xã, thị trấn; những vấn đề chung về công tác thi đua khen thưởng;

- Quyết định tiếp nhận cán bộ, công chức nhà nước ngoài huyện và điều động, luân chuyển cán bộ, công chức nhà nước trong huyện;

- Chỉ đạo công tác xây dựng Nông thôn mới; Nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp; định canh, định cư, kinh tế mới; chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường;

 - Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị; giao thông; khoa học và công nghệ; tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ; tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phụ trách;

- Những nhiệm vụ đột xuất, những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời kỳ mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành;

- Các công việc có liên quan khác theo quy định của pháp luật;

b) Theo dõi và chỉ đạo các phòng, ban, ngành:

 - Phòng Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra;, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt; Ban quản lý các dự án huyện, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT;

- Phòng Kinh tế và hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Dân tộc, Trạm Khuyến nông – khuyến lâm; Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Điện lực Quan Hóa, Trạm thủy văn, Trạm khí tượng Quan Hóa; Chi cục thống kê; Hạt Kiểm lâm, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Hạt giao thông 4, Chi nhánh Thương mại Quan Hóa, Đội quản lý Thị trường số 11, Ban quản lý Thủy điện Trung Sơn, Hồi Xuân, Thành Sơn;

c) Làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

          d) Giữ mối quan hệ công tác giữa UBND huyện với Thường trực Huyện uỷ, các Ban của Huyện uỷ, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện.

2. Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Thị Hoa:

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, kiêm thủ trưởng Cơ quan UBND huyện, thay mặt Chủ tịch điều phối hoạt động chung của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng; chủ trì các phiên họp của UBND huyện và các cuộc họp giao ban giữa các thành viên UBND huyện khi Chủ tịch vắng mặt.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành xử lý thường xuyên và giải quyết hồ sơ công việc thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Công tác văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn , truyền thanh - truyền hình, Công tác quản lý cổng thông tin điện tử của huyện, công tác văn phòng UBND huyện.

- Công tác giáo dục - đào tạo.

- Công tác y tế và công tác Dân số KHHGĐ.

-  Công tác xóa đói giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; công tác lao động; việc làm; dạy nghề; xuất khẩu lao động; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

- Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Công tác dân vận chính quyền; Quy chế dân chủ ở cơ sở; các chính sách đảm bảo an sinh xã hộị; văn thư, lưu trữ nhà nước; Dân tộc, tôn giáo; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở; vệ sinh an toàn thực phẩm; Theo dõi hoạt động của các hội nghề nghiệp, hội quần chúng theo lĩnh vực phụ trách;

- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch.

c) Làm Chủ tịch các Hội đồng, trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công.

d) Theo dõi và chỉ đạo các Phòng: Văn hóa – Thông tin, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Đài truyền thanh - truyền hình, Trung tâm Văn hóa – Thông tin,Văn phòng HĐND và UBND huyện; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tư pháp Trung tâm Dân số - KHHGĐ; Ngân hàng chính sách xã hội, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế huyện, Bưu điện Quan Hóa, Trung tâm viễn thông Quan Hóa, Bảo hiểm xã hội Quan Hóa, Hiệu sách Quan Hóa, Cửa hàng dược Quan Hóa và các đơn khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện;

e) Giữ mối quan hệ công tác giữa UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện.

3. Đối với Ủy viên UBND huyện

3.1 Ông: Khúc Thừa Thảo, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện - phụ trách công tác quân sự, quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

3.2 Ông: Lê Viết Thuận, Trưởng Công an huyện - Phụ trách công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

3.3 Ông: Đỗ Minh Việt, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - xử lý thường xuyên công tác văn phòng, tiếp dân, đảm nhận nhiệm vụ là người phát ngôn của UBND huyện và một số nhiệm vụ do Chủ tịch phân công.

3.4 Ông: Lê Đức Hiếu, Trưởng phòng Nội vụ - Phụ trách tham mưu công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ, cải cách hành chính, ISO, tôn giáo, thi đua khen thưởng, địa giới hành chính, tổ chức phi chính phủ, văn thư, lưu trữ nhà nước, công tác thanh niên, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

3.5 Ông: Đỗ Phi Hùng, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT - Phụ trách công tác tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, xây dựng nong thôn mới, phòng chống thiên tai, chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông - lâm - thủy sản gắn với ngành nghề và làng nghề nông thôn, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế HTX gắn với ngành nghề và làng nghề nông thôn.

3.6 Bà: Hà Thị Doanh, Trưởng phòng Tài chính - KH - Phụ trách công tác tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực kế hoạch, tài chính, đầu tư, đăng ký kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tổng hợp và thống nhất quản lý nhà nước  về các vấn đề doanh nghiệp, HTX, kinh tế tư nhân.

3.7 Ông: Trịnh Đức Du, Trưởng phòng tài nguyên và MT - Phụ trách công tác tham mưu quản lý nhà nước về công tác tài nguyên môi trường, khoáng sản.

3.8 Ông: Phạm Văn Cương, Trưởng phòng kinh tế và hạ tầng - Phụ trách công tác tham mưu quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, cụm công nghiệp, nhà ở, công sở, vật liệu xây dựng, giao thông, khoa học công nghệ, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

3.9 Ông: Nguyễn Văn Do, Trưởng Phòng Lao động - TB và XH - Phụ trách công tác tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực Lao động thương binh và XH, lao động việc làm, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, tiền lương, tiền công, chế độ chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, chống tệ nạn xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

3.10 Bà Vi Thị Huệ, Trưởng phòng văn hóa - TT - Phụ trách công tác tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa - thông tin - thể thao, du lịch, gia đình, quảng cáo, công nghệ thông tin; bưu chính, viễn thông, phát thanh truyền hình, báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin và các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

3.11 Ông: Nguyễn Hồng Hải, Chánh thanh tra huyện - Phụ trách công tác tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiếp nhận kiến nghị và phản ánh của công dân, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

3.12 Ông Cao Quyết Tiến, Trưởng phòng Y tế - Phụ trách công tác tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực về y tế; chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế, Dân số - KHHGĐ, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

3.13 Ông: Trần Ngọc Thịnh, Trưởng phòng Dân tộc - Phụ trách công tác tham mưu quản lý nhà nước về công tác dân tộc, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

3.14 Ông: Trịnh Hữu Giới, Trưởng phòng Tư pháp - Phụ trách công tác tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

3.15 Đối với Phòng Giáo dục và ĐT chưa có Trưởng phòng Giáo dục và ĐT, giao đồng chí Phạm Thị Dần Phó trưởng phòng - Phụ trách công tác tham mưu quản lý nhà nước về chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo, tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực địa phương, thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao./.

Ngô Sĩ Tâm - PCVP HĐND và UBND huyện