Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Những chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Quan Hóa

Đăng ngày 27 - 08 - 2020
100%

Thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 cấp ủy các cấp, các tổ chức đảng Huyện Quan Hóa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát một cách nề nếp, thể hiện tính chủ động, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Nhờ vậy, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã có những chuyển biến tích cực đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, BTV Huyện ủy Quan Hóa đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc của UBKT và quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan liên quan về thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; UBKT Huyện ủy đã tham mưu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc khắc phục những hạn chế, yếu kém qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII  gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc chấp hành nguyên tắc, tổ chức và sinh hoạt đảng, những điều đảng viên không được làm, chấp hành quy chế làm việc, chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, về công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Bên cạnh việc tham mưu giúp cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát ngày càng bám sát hơn yêu cầu công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, tổ chức đảng. Nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện khá tốt; việc thi hành kỷ luật bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền. Công tác giám sát được mở rộng, công tác kiểm tra được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm hơn; chú ý đi vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc; tập trung kiểm tra việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chủ trương, chính sách của Nhà nước; về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm.... Từ đó ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng ĐV.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 71 cuộc đối với 302 cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở và 2.978 lượt đảng viên. Trong đó ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 37 cuộc đối với 236 cấp ủy đảng và 2.830 lượt đảng viên. Cấp ủy cơ sở kiểm tra 34 cuộc đối với 66 tổ chức đảng và 146 lượt đảng viên; Tiến hành giám sát 51 cuộc, đối với 228 tổ chức đảng và 1.790 lượt đảng viên. Qua giải quyết đơn thư tố cáo, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy đã xem xét, kết luận, quyết định thi hành kỷ luật đối với 62 đảng viên. bằng các hình thức: khiển trách 47 Đảng viên; cảnh cáo 12 đảng viên, khai trừ 03 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã chủ động giáo dục, phòng ngừa; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên với phương châm "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ". Nhờ đó, kỷ luật của Đảng, kỷ cương hành chính của Nhà nước được tăng cường, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, chính quyền tiếp tục được củng cố, sự đồng thuận trong xã hội ngày càng cao hơn.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ huyện cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm cần quan tâm khắc phục, đó là: Một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát; một số địa phương, đơn vị xây dựng nội dung, phân bổ thời gian thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát chưa phù hợp; kết quả nắm bắt thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế; tiến độ giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kết luận một số vụ việc còn chậm; chưa chú ý đôn đốc, theo dõi đối tượng kiểm tra, giám sát chấp hành kết luận, thông báo sau kiểm tra, giám sát; vẫn còn tổ chức đảng chưa làm tốt công tác thẩm tra, xác minh dẫn đến kết luận có việc chưa chính xác….

Theo đồng chí Lữ Ngọc Quý Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy: Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện Quan Hóa, cần tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau. Ủy ban kiểm tra các cấp phối hợp tham mưu cho cấp ủy cùng cấp, xây dựng ban hành quy chế làm việc của cấp ủy và quy chế hoạt động của ủy ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ủy ban kiểm tra các cấp phối hợp tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm của cấp ủy và chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm của ủy ban kiểm tra; Các cấp ủy đảng tập trung thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát theo điều 30 Điều lệ Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được quy định tại điều 32 Điều lệ Đảng (khóa XI), kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất. Trong đó, tập trung kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: Quản lý đất đai, quản lý tài chính, xây dựng cơ bản, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, đoàn kết nội bộ, công tác cán bộ và các lĩnh vực khác, đồng thời tăng cường công tác giám sát trên các lĩnh vực, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng nhằm phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các các cấp đảng trong nhiệm kỳ mới; Nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo một cách khách quan, kịp thời, không để xảy ra những vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở. Thực hiện đúng quy trình và đúng thẩm quyền theo hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Trung ương; Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xem xét và thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, thực hiện đúng phương hướng, phương châm thi hành kỷ luật trong Đảng, không xử lý kỷ luật bị oan sai và cũng không bỏ sót nội dung vi phạm của đảng viên. Việc xem xét thi hành kỷ luật phải đảm bảo tính nghiêm minh, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; thực hiện đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và kỷ luật của các tổ chức đoàn thể.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại; nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; phấn đấu hoàn thành chương trình kế hoạch, giám sát toàn khóa; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

<

Tin mới nhất

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính không tập trung, khóa học 2019- 2020 tại...(22/09/2020 9:28 SA)

Hội nghị triển khai rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện(11/09/2020 7:19 SA)

UBND Huyện Quan Hóa tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 8.(08/09/2020 3:00 CH)

Gần 11.000 học sinh Huyện Quan Hóa bước vào khai giảng năm học mới 2020- 2021(05/09/2020 10:03 SA)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án thuộc Chương trình 30a...(04/09/2020 2:12 CH)

Hiệu quả Bước đầu của mô hình thụ tinh nhân tạo cho đàn bò ở xã Thiên Phủ(04/09/2020 8:02 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động và trung...(02/09/2020 8:57 CH)