Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019

Đăng ngày 14 - 11 - 2019
100%

Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 10 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quôc phòng - an ninh tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019; và một số nội dung quan trọng khác dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trương Nho Tự. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên UBND huyện và các đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo quyêt liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Về Nhiệm vụ phát triển KT- XH

Ngành nông nghiệp huyện: Tập trung triên khai các biện pháp ngăn chặn Bệnh dịch tả lợn Châu Phi không để bùng phát trở lại đối vói các điểm đã công bố hết dịch và phát sinh dịch bệnh tại các điểm mới. Tích cực chỉ đạo công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2019. Chỉ đạo các xã thực hiện sản xuât vụ đông, nhất là trồng Ngô đông trên đất 2 lúa và xây dựng kế hoạch sản xuất vụ chiêm Xuân. Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt Chương trình xây dựng NTM, nhất là hoàn thiện các tiêu chí và các bản đã đăng ký đạt chuẩn năm 2019; thành lập tổ thẩm định hồ sơ các bản về đích NTM năm 2019, xong trước 15/12/2019. Tăng cường công tác kiểm tra các xã thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất  chương trình 135, NTM, 30a. Hoàn thiện thẩm định, công nhận và cấp chứng chỉ nguồn gốc thực phẩm an toàn đối với sản phẩm thịt bò sấy khô và kẹo nhãn, xong trước 20/11/2019.

Phòng Kinh tế và hạ tầng, ban QL dự án: Đẩy nhanh tiến độ đăng ký nhãn mác hàng hóa đối với mặt hàng thịt Bò sấy khô và kẹo Nhãn. Ban QLDA huyện tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các chương trình dự án do Ban QLDA huyện làm chủ đầu tư và dự án các xã ủy thác, trong đó chú trọng 6 dự án mới được giao vốn: 6 dự án NTM, Trường THCS Trung Thành, cầu Trung Thành và các dự án đang triển khai thực hiện; giám sát chất lượng các công trình, tập trung giải ngân vốn đầu tư và thanh quyết toán các công trình đúng tiến độ.

Phòng tài chính - KH: Chủ trì, tham mưu xây dựng phương án phân bổ ngân sách năm 2020. Rà soát các nguồn vốn hiện nay chưa giải ngân, giải ngân hết các nguồn vốn (bao gồm vốn đâu tư xây dựng cơ bản và nguồn chi thường xuyên) để các đơn vị thực hiện, xong trước 20/11/2019. Chủ trì, phối họp với Chi Cục thuế chỉ đạo Tổ công tác phối họp với các xã tích cực vận động các hộ kinh doanh đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp, phấn đấu đạt KH tỉnh giao; Tập trung đôn đốc các phòng, đơn vị xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020, xong trước 20/11/2019.

Phòng Tài nguyên - Môi trường: Chu trì, đôn đốc các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có liên quan thực hiện nghiêm Thông báo Kết luận số 63/TB- ƯBND, ngày 24/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong sử dụng đất, bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất bột giấy trên địa bàn huyện. Tham mưu cho Thường trực UBND huyện thực hiện nghiêm Kết luận số 195 ngày 01/10/2019 của Bí thư Huyện ủy về cuộc tiếp công dân ngày 30/9/2019; Thông báo Kết luận số 187, ngày 15/8/2019 cua Văn phòng Huyện ủy về việc thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại buổi tiếp công dân ngày 14/8/2019.

Về nhiệm vụ lĩnh vực VH- XH

Ngành VH-TT: Tập trung chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan đẩy nhanh việc xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đê án phát triển du lịch cộng đồng của huyện; Chương trình phát triển du lịch Hang phi; Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc chỉ tiêu công nhận và công nhận lại cơ quan, đơn văn hóa; Chủ trì, phối hợp với Trung tâm VH-TD-TT và Đài phát thanh và truyền hình khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (28/3/1950 - 28/3/2020). Trung tâm Văn hóa - TDTT phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban quản lý dự án huyện, xây dựng phương án sửa chữa hệ thống đèn LED, pa nô, áp pích tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện, hoàn thành trong tháng 11/2019.

Phòng giáo dục và ĐT: tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm 2019, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình của Trường TH Phú Sơn và trường TH Trung Sơn, để được công nhận đạt chuẩn vào cuối năm 2019. Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các hoạt động kỷ niệrn Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trên địa bàn huyện ý nghĩa, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí.

Phòng Y tế: Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng xã đạt chuẩn Y tế năm 2019, giao UBND xã Thành Sơn chỉ đạo đơn vị thi công khân trương hoàn thiện các hạng mục công trình: Bếp ăn, nhà xe...

Phòng Nội vụ: Tiêp tục tham mưu thực hiện tốt các kết luận sau thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Tỉnh theo quy định, xong trước 15/12/2019.  Tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch và phương án sắp xếp lại bộ máy cán bộ, công chức của 06 xã, thị trấn sau sáp nhập, triển khai thực hiện từ 01/12/2019; Tiếp tục Tham mưu thực hiện công tác sáp nhập Trung tâm văn hóa - TDTT và Đài truyền thanh và truyên hình huyện theo chỉ đạo của tỉnh. Tập trung tham mưu thực hiện tốt tuyển dụng cán bộ, viên chức các ngành đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương và giao chỉ tiêu. Tham mưu cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn năm 2019.

Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tham mưu cho Thường trực UBND huyện chân chỉnh về việc châp hành nghiêm giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, nhất là tình trạng đi muộn, về sớm của một số cán bộ, công chức vẫn còn xảy ra. Chủ trì đôn đôc các phòng, ban, ngành cấp huyện thực hiện tốt Công văn số 1138/VP-HCTC, ngày 29/10/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc gửi, nhận văn bản điện tử; kiểm soát chặt chẽ việc phát hành văn bản đảm bảo về nội dung, thể thức văn bản theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV, ngày 05/3/2011 của Bộ Nội vụ. Tiếp tục đôn đốc hoạt động của Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành, các xã và thị trấn, trên hệ thống theo dõi nhiệm vụ, trang thông tin... Nêu rõ các phòng, ban, xã, thị trấn nào chưa hoàn thành (Báo cáo kêt quả thực hiện cho thường trực UBND huyện).

Về nhiệm vụ QP-AN

Ban Chí huy Quân sự huyện: Tập trung, tham mưu giữ vững Quốc phòng, tổ chức tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ Quân sự năm 2020; tiếp tục triển khai xây dựng khu căn cứ hậu phương theo kế hoạch; tổ chức diễn tập cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

Công an huyện: Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm ma túy, trộm cắp và các tệ nạn xã hội, truyền đạo trái phép, trật tự an toàn xã hội, tín dụng đen, xử lý đối tượng đi cai nghiện; tăng cường công tác tuân tra, kiểm soát, tải trọng của các xe và đảm bảo TTATGT. Chủ trì, phối hợp với các đơn vi liên quan thực hiện tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ công an năm 2020.

<

Tin mới nhất

Huyện Quan Hóa: biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.(10/07/2020 4:17 CH)

Huyện Đoàn Quan Hóa ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020(09/07/2020 2:38 CH)

Trường Tiểu học thị trấn tổng kết năm học 2019- 2020(09/07/2020 10:58 SA)

HĐND xã Hiền Kiệt tổ chức kỳ họp bất thường, nhiệm kỳ 2016 – 2021(09/07/2020 10:35 SA)

HĐND huyện Quan Hoá Tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa XIX(08/07/2020 9:59 SA)

Tháng 7 – Tháng tưởng nhớ và tri ân(07/07/2020 9:54 SA)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ 23, Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm...(07/07/2020 7:20 SA)