Hội nghị BTV huyện uỷ mở rộng triển khai một số nội dung quan trọng trong năm 2020.

Sáng ngày 14/2/2020, BTV huyện uỷ Huyện uỷ Quan Hoá tổ chức hội nghị mở rộng nhằm kiệm toàn ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016- 2020, triển khai các kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2020; Công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. đ/c Phạm Bá Diệm tỉnh uỷ viên, BT huyện uỷ, CT HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Nhằm cụ thể hoá mục tiêu kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp của huyện uỷ, UBND huyện, Ban chỉ đạo thực hiện các CT MTQG huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020 với mục tiêu: xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, có kết câú hạ tầng kinh tế- xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với dô thị; xã hội nông thôn dân chủ bình đăng, ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ, trật tự xã hội đựoc giữ vững; quốc phòng và an ninh ổn định; Duy trì, nâng cao hơn nữa mức đạt chuẩn các tiêu chí xã, bản đã được công nhận đạt chuẩn NTM; Hoàn thành xây dựng hệ thống quản lý, điều hành thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (0COP) từ cấp huyện đến xã; Phấn đấu xây dựng hoàn thành 17 tiêu chí của 14 xã. Nâng tổng số tiêu chí NTM đạt lên 216/266 tiêu chí, bình quân đạt 15,43 tiêu chí/xã, xây dựng xã Phú nghiêm đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Phấn đấu toàn huyện có 7 bản đạt chuẩn NTM. Xây dựng Bản Hang xã Phú Lệ trở thành bản NTM kiểu mẫu năm 2020.

         

Đối với công tác giảm nghèo phấn đấu đến cuối năm 2020 toàn huyện giảm 715 hộ xuống còn 309 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn khoảng 2,78%.

           Đối với công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm thành lập đảng bộ huyện; công tác chuẩn bị công nhận Trung tâm bồi dưỡng chính trị đạt chuẩn cũng được các đại biểu tập trung thảo luận, nhằm thống nhất trong công tác chuẩn bị. việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Quan Hoá (28/3/1950 – 28/3/2020) cần được chuẩn bị khẩn trương, đảm bảo lễ kỷ niệm diễn ra theo hướng trang trọng, tiết kiệm, đúng tầm sự kiện.

Hội nghị cũng đã triển khai một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho chỉ đạo tổ chức đại hội điểm các Đảng bộ, chi bộ và công tác chuẩn bị đại hội huyện đảng bộ khóa XXIII.

 Phát biểu tại hội nghị đ/c Phạm Bá Diệm Tỉnh uỷ viên BT huyện uỷ, CT HĐND huyện đánh giá những kết quả đạt được trong xây dựng NTM, công tác xóa đói giảm nghèo của huyện thời gian qua. Đồng thời đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng các ý thức tự giác của nhân dân. Các thành viên Ban chỉ đạo, các phòng, ban ngành chức năng, căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công thường xuyên bán sát cơ sở, tháo gở khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng bộ huyện, Đ/c Bí thư Huyện ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Đảng bộ huyện; đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân được phân công tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo các điều kiện để Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Quan Hoá thành công tốt đẹp./.

Đỗ Lưu