Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Quan Hóa sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đăng ngày 13 - 07 - 2021
100%

Sáng 13 -7, huyện Quan Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trong huyện; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ từng năm; việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bước đầu đã ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Qua 05 năm triển khai thực hiện, Ban Thường vụ đã tổ chức 06 hội nghị cán bộ chủ chốt tại huyện với trên 1.000 lượt cán bộ tham gia, đạt tỷ lệ 98%. Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đã tổ chức 335 hội nghị triển khai tại đơn vị cho tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.  Hằng năm, 100% Đảng bộ, Chi bộ và cán bộ chủ chốt có kế hoạch hành động thực hiện; cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện và lưu tại chi bộ nơi sinh hoạt. Các chuẩn mực đạo đức được niêm yết công khai tại trụ sở, nơi làm việc để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân biết và giám sát việc thực hiện. Nhiều cá nhân, hộ gia đình là cán bộ, đảng viên đã chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đầu tư để phát triển kinh tế nhằm tăng thu nhập, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ, đã được biểu dương, khen thưởng trong dịp sơ kết qua các năm.

 Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) được thực hiện khá tốt, qua kiểm điểm 05 năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ ra 86  nội dung còn tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, có nhiều đổi mới, vai trò, năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng được nâng lên, hoạt động của MTTQ và đoàn thể chất lượng ngày càng nâng cao. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có sự chuyển biến tích cực và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, lao động sản xuất…

  Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn 6 nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, các nội dung đột phá đã tạo chuyển biến rõ nét, tích cực như: Xây dựng kế hoạch đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề Nhân dân quan tâm; tạo điều kiện tốt nhất để MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện vai trò giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tạo sự thống nhất, gắn bó giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn tiếp theo Huyện uỷ Quan hóa tiếp tục chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương; với thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Xây dựng chương trình hành động, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bám sát chương trình công tác toàn khóa, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm mà Nhân dân quan tâm. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về người tốt việc tốt, cách làm hay, nêu gương các điển hình; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, khơi dậy và giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc để xây dựng quê hương, đất nước; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung quan trọng về cách tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay, sáng tạo và phù hợp để cùng học tập, nỗ lực thực hiện tốt hơn ở giai đoạn tiếp theo.

Nhân dịp này, huyện Quan Hóa đã tặng giấy khen cho 16 tập thể, 21 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

<

Tin mới nhất