Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa – Thông tin (28/8/1945 – 28/8/2020): Ngành văn hóa thông tin huyện Quan Hóa nổ lực trong giai đoạn mới

Đăng ngày 27 - 08 - 2020
100%

Chỉ sau ít ngày khi cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, trong Tuyên cáo ngày 28/8/1945, Chính phủ đã thành lập Bộ Thông tin tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Và từ đó, ngày 28/8 trở thành ngày khai sinh của ngành Văn hóa Thông tin Việt Nam, ngày truyền thống của những người làm công tác văn hóa thông tin cách mạng.

75 năm đã trôi qua, sự nghiệp Văn hoá Thông tin luôn được sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân. Từ những ngày đầu thành lập còn non trẻ đến sự trưởng thành vững mạnh như hôm nay, những cán bộ văn hoá thông tin luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, xứng đáng là người chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng.

          Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với khí thế “Tiếng hát át tiếng bom”, cùng với nhân dân cả nước, hàng ngàn cán bộ, văn nghệ sĩ của ngành Văn hóa Thông tin đã một lòng vì nước, xả thân ngoài trận địa để sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, cổ vũ mạnh mẽ sức chiến đấu và sản xuất, làm tăng thêm sức sống tinh thần của quân và dân ta. Trang sử hào hùng của dân tộc càng được tô đậm hơn với biết bao mồ hôi và cả máu của hàng ngàn chiến sĩ văn hóa đã hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

          Trong thời kỳ đổi mới, ngành Văn hóa Thông tin tiếp tục phát huy vai trò của mình trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Đội ngũ chiến sĩ văn hóa ngày càng được bổ sung cả về số lượng và chất lượng, ngày càng trưởng thành về năng lực quản lý, khả năng chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hoá thông tin, đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy vốn văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, xây dựng đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh. Văn hóa trở thành vũ khí sắc bén của Đảng, khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (Khóa XI) về xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước với nội dung tiên quyết: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững của đất nước"; trong tình hình mới hiện nay, công tác tư tưởng - văn hóa càng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng- văn hóa cũng luôn chứa đựng các yếu tố gay go và phức tạp. Do đó, càng đòi hỏi những người làm công tác trên lĩnh vực văn hóa, thông tin phải thấm nhuần sâu sắc đường lối của Đảng, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nắm vững nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, thực tiễn cuộc sống và cách mạng đang vận động và phát triển, đòi hỏi chúng ta phải nâng cao nhận thức một cách khoa học, đúng đắn, khắc phục những lệch lạc, sai sót về tư tưởng, phấn đấu xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

          Trong những năm qua, ngành Văn hóa Thông tin huyện Quan Hóa đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng trong việc tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp Nhân dân; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được phân công; tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hoá truyền thống; khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các hoạt động nghệ thuật; đồng thời, chọn lọc, tiếp thu những giá trị văn hóa tiên tiến, … nên đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện nhà. Nổi bật trong thời gian qua là việc đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đến nay, toàn huyện có 2/15 xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới; có 5.514/11.381 gia đình hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 49/107 bản, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; 46 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở được đầu tư xây dựng: 100% xã, thị trấn có nhà văn hóa; 13/15 xã, thị trấn có đài tuyền thanh cơ; 100% xã có điểm bưu điện văn hóa; có 20 sân bóng đá, 118 bóng chuyền, 82 cầu lông,  các loại sân chơi thể thao khác 103; đến nay trên địa bàn huyện có 27% số người luyện tập thể thao thường xuyên ....

          Kế tiếp truyền thống vẻ vang của Ngành, của những thế hệ cán bộ văn hoá thông tin, những người làm công tác Văn hoá Thông tin huyện nhà đã và đang tích cực thực hiện các Nghị quyết của Đảng, vì một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp sức lực, trí tuệ trong công cuộc kiến thiết quê hương, đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các Sở cấp trên, ngành Văn hoá Thông tin huyện đã làm tốt chức năng tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của ngành; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn huyện. Trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Văn hóa Thông tin huyện nhà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo; tập trung trí tuệ, đồng lòng, đồng sức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; thi đua phấn đấu đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong giai đoạn mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

<

Tin mới nhất

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính không tập trung, khóa học 2019- 2020 tại...(22/09/2020 9:28 SA)

Hội nghị triển khai rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện(11/09/2020 7:19 SA)

UBND Huyện Quan Hóa tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 8.(08/09/2020 3:00 CH)

Gần 11.000 học sinh Huyện Quan Hóa bước vào khai giảng năm học mới 2020- 2021(05/09/2020 10:03 SA)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án thuộc Chương trình 30a...(04/09/2020 2:12 CH)

Hiệu quả Bước đầu của mô hình thụ tinh nhân tạo cho đàn bò ở xã Thiên Phủ(04/09/2020 8:02 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động và trung...(02/09/2020 8:57 CH)