Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Hội nghị tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2020

Đăng ngày 20 - 11 - 2020
100%

Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh; Thanh Hóa về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp,lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2020;  sáng ngày 20/11/2020 UBND huyện Quan Hóa tổ chức hội nghị tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2020 cho thành viên Ban Chỉ đạo điều tra huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch và công chức phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ thống kê các xã, thị trấn và các điều tra viên các ấp, khu phố trên địa bàn huyện; Tham dự có đồng chí Hà Thị Thuận TVHU- Trưởng ban dân vận huyện ủy; Đồng chí Phạm Thị Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc.

 Tại Hội nghị, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố quyết định thành lập ban chỉ đọa rà soát hộ nghèo cận nghèo năm 2020; triển khai kế hoạch số 237 ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh và kế hoạch số 157 ngày 19/11/2020 UBND huyện Quan Hóa rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2020 trên địa bàn huyện; Buổi tập huấn sẽ giúp các điều tra viên, cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội nắm vững quy trình, thủ tục, tiến hành điều tra, rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để xác định đầy đủ chính xác hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát theo chuẩn đa chiều trên địa bàn năm 2020.

Việc tổ chức tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm cập nhật cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo của các xã, thị trấn và toàn huyện để theo dõi quản lý thống nhất và xác định được danh sách hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình làm cơ sở để ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật bảo hiểm y tế. Đồng thời xác định danh sách, thống kê phân tích cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và chiều thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2020.

Theo đó đối tượng rà soát bao gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo thụ hưởng chính sách trong năm 2020 và các gia đình có khả năng nghèo, cận nghèo; hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên phạm vi toàn huyện.

Thời điểm tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 được thực hiện từ ngày 20 tháng 11 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2020. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên (từ sau thời điểm sau rà soát định kỳ năm 2020 đến trước rà soát định kỳ năm 2021). Việc xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được thực hiện cùng với thời điểm rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2020 hoặc thường xuyên trong năm 2021.

Để kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2020 đạt hiệu quả cao, UBND huyện yêu cầu:Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát cấp huyện, cấp xã trên cơ sở các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG Giảm nghèo. Trưởng ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo do phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập, gồm các cán bộ, chuyên viên của: phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê, phòng Tài chính, phòng Dân tộc huyện…

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê, phòng Tài chính, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Các cơ quan, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo rà soát, UBND các xã,  thị trấn thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

Buổi tập huấn sẽ giúp các điều tra viên, cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội nắm vững quy trình, thủ tục, tiến hành điều tra, rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để xác định đầy đủ chính xác hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát theo chuẩn đa chiều trên địa bàn năm 2020./.

<

Tin mới nhất